Puc majster

Polityka prywatności strony internetowej

Część I. Postanowienia ogólne

§1 Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Filip Kozicki zamieszkały w Katowicach, przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8/26, 40-231 Katowice, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej, pod nazwą PUC MAJSTER FILIP KOZICKI, REGON: 389419358, NIP: 9542828378, zwany dalej jako „Administrator” lub „Usługodawca”.

§2 Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, jednakże możecie Państwo kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją Państwa praw związanych z przetwarzaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres e-mail do kontaktu: kontakt@pucmajster.pl

§3 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeśli w dalszej części naszej Polityki prywatności napotkasz na jedno z poniższych terminów pisanych wielką literą, to powinieneś je interpretować zgodnie z następującymi definicjami:

 1. Strona Internetowa – strona internetowa pod domeną pucmajster.pl

 2. Polityka – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz.

 3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Cookies – małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika (takim jak komputer, tablet lub telefon), gdy odwiedza się stronę internetową. Są one używane głównie do gromadzenia informacji o preferencjach użytkownika, śledzenia aktywności na stronie lub dostarczania spersonalizowanej zawartości.

§4 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Wszelkie informacje osobowe, które dostarczasz na Stronie Internetowej lub które zbieramy o Tobie podczas korzystania ze Strony Internetowej, są przetwarzane przez nas jako Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 2. W celu zabezpieczenia danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną w ramach naszej Strony Internetowej, stosujemy odpowiednie środki techniczne, zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które mają na celu zapobieżenie nieautoryzowanemu pozyskiwaniu i modyfikowaniu tych danych.

§5 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Rozporządzenie Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przewiduje następujące potencjalne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);

 • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);

 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś (art. 7 ust. 3 RODO);

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§6 Informacje o obowiązku podania danych i konsekwencja ich nie podania

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie pewnych informacji, będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z określonej usługi, osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań

Jeśli osoba przekazuje dane, które nie są wymagane lub przekazuje nadmiar danych, których Administrator nie potrzebuje do przetwarzania, to jest to dokonywane na podstawie decyzji samej osoby. W takim przypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Osoba wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, które Administrator nie wymaga ani nie zamierza przetwarzać, pomimo że osoba je dostarczyła.

§7 Informacje dotyczące plików Cookies

Na naszej Stronie Internetowej nie wykorzystujemy plików Cookies.

§8 Przekazywanie danych do państw trzecich

Na naszej stronie korzystamy z usługi „Cloudflare Turnstile”, której dostawcą jest Cloudflare Inc, z siedzibą w USA. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, które można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-scc/.

§9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie stosujemy wobec Ciebie żadnych decyzji, które byłyby wynikiem wyłącznie zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych i mogłyby mieć skutki prawne lub wpłynąć na Ciebie w istotny sposób.

Część II – Klauzule informacyjne w zakresie pozyskiwania danych osobowych

§10 Wyświetlanie naszej strony internetowej

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, Twoja przeglądarka automatycznie przesyła na serwer, który tymczasowo zapisuje w pliku dziennika:

 • adres IP;

 • datę i godzinę wejścia;

 • nazwę i adres URL wyświetlanego pliku;

 • stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony);

 • nazwę oraz wersję używanej przez Ciebie przeglądarki;

 • nazwę systemu operacyjnego Twojego komputera;

 • nazwę dostawcy Internetu.

w następujących celach:

 • zapewnienie stabilnego nawiązania połączenia bez zakłóceń,

 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu,

 • ochrona dostępnych na stronie formularzy przed SPAM-em.

Podstawą prawną przetwarzania adresu IP i innych wyszczególnionych przez nas danych jest art. 6 ustęp 1 litera f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z celów przetwarzania, które zostały wymienione powyżej.

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

 • APPNAUTIC ARKADIUSZ LORBIECKIpodmiot dostarczający nam rozwiązań IT, w postaci usługi hostingowej;

 • Cloudflare, Inc. z siedzibą w USA – dostawca usługi antyspamowej „Cloudflare Turnstile”.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane są przechowywane przez okres 30 dni, a następnie automatycznie usuwane.

§11 Formularz kontaktowy

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Dane osobowe, które powierzasz nam kontaktując się z nami za pomocą formularzy kontaktowych, mają charakter poufny. Twoje dane są wykorzystywane zgodnie z ustalonym celem przetwarzania, który umożliwia prawidłowe opracowanie odpowiedzi na Twoje zapytania.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

 • imię i nazwisko;

 • adres e-mail;

Podstawę prawną przetwarzania wymienionych danych stanowi art. 6 ust. 1 litera f) RODO, lub w odpowiednich przypadkach art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Nasz i Twój wspólny, uzasadniony interes wynika z celu, jakim jest reagowanie na Twoje zapytania, rozwiązywanie potencjalnych problemów i w rezultacie utrzymanie Twojego zadowolenia jako klienta.

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

 • APPNAUTIC ARKADIUSZ LORBIECKI – podmiot dostarczający nam rozwiązań IT, w postaci usługi hostingowej;

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Wszystkie dane osobowe, które otrzymaliśmy od Ciebie w wyniku zapytań poprzez wymienione wcześniej formy kontaktu są przechowywane do czasu zakończenia procesu odpowiedzi na Twoje zgłoszenie. Następnie, dane te zostają usunięte lub anonimizowane najpóźniej w ciągu 90 dni od zamknięcia zgłoszenia.

W przypadku, gdy osoba podlegająca przetwarzaniu danych będzie dążyć do realizacji swoich praw, wynikających z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 3 lat od momentu udzielenia przez nas ostatecznej odpowiedzi. Ma to na celu umożliwienie nam udowodnienia, że dostarczyliśmy pełnych informacji i że spełniliśmy wymogi prawne.