Puc majster

Regulamin strony internetowej

§1 Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Usługodawca – przedsiębiorstwo/podmiot PUC MAJSTER FILIP KOZICKI, ul. Bohaterów Monte Cassino 8/26, 40-231 Katowice, adres e-mail: kontakt@pucmajster.pl, NIP: 9542828378, REGON: 389419358.

 2. Strona Internetowa – system stron www, który funkcjonuje pod domeną pucmajster.pl, prowadzony przez Usługodawcę.

 3. Regulamin – niniejszy regulamin Strony Internetowej, który jest dostępny pod adresem https://pucmajster.pl/regulamin.

 4. Użytkownik – podmiot, który korzysta z funkcjonalności Strony Internetowej.

 5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

§2 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i jednocześnie operatorem Strony Internetowej w domenie pucmajster.pl jest Filip Kozicki zamieszkały w Katowicach, przy ul. Monte Cassino 8/26, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej, pod nazwą PUC MAJSTER FILIP KOZICKI, NIP: 9542828378, REGON: 389419358.

 2. Strona Internetowa jest prowadzona i funkcjonuje zgodne z zasadami Regulaminu.

 3. Strona Internetowa prowadzona jest przez Usługodawcę w celu świadczenia za pośrednictwem sieci Internet usługi drogą elektroniczną.

 4. Regulamin określa:

  1. zasady dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej;

  2. rodzaj i zakres Świadczenia usługi drogą elektroniczną;

  3. warunki Świadczenia usługi droga elektroniczną;

  4. tryb postępowania reklamacyjnego, który dotyczy Świadczenia usługi drogą elektroniczną.

§3 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać danych i treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę.

 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z zasobów Strony Internetowej wyłącznie na własny użytek. Wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony Internetowej w celu prowadzenia działalności, która mogłaby naruszyć interesy Usługodawcy, jest niedopuszczalne.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego.

   

§4 Rodzaj i zakres usługi oferowanej drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usługi droga elektroniczną przez Usługodawcę odbywa się nieodpłatnie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi wszelkich funkcjonalności Strony Internetowej, w tym umożliwiających zawarcie z Usługodawcą umowy dotyczącej usług Usługodawcy, a w szczególności polega na:

  1. dostarczanie na indywidualne żądanie Użytkownika, informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej poprzez wyświetlenie strony o konkretnym adresie URL, w tym informacji handlowych dotyczących Usługodawcy i oferowanych przez niego usług;

  2. udostępnienie formularza kontaktowego, który umożliwia Użytkownikowi przesłanie wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

§5 Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usługi tj. poprzez przystąpienie do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Strony Internetowej.

 2. Użytkownik ma prawo zakończyć korzystanie ze Świadczonej usługi drogą elektroniczną w dowolnym momencie. Po opuszczeniu przez Użytkownika Strony Internetowej, umowa o Świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

 3. Aby skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną, Użytkownik musi spełniać następujące warunki:

  1. posiadać dostęp do sieci Internet;

  2. dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, które umożliwia przeglądanie dokumentów HTML na ekranie komputera, w tym przeglądarką internetową w najnowszej wersji tj. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera lub Safari.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania Świadczenia usług drogą elektroniczną.

   

  §6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik posiada prawo do składania reklamacji dotyczących świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 2. Podmiotem właściwym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

 3. Reklamacje należy przesyłać na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@pucmajster.pl

 4. Treść reklamacji powinna zawierać następujące informacje:

  1. opis przedmiotu reklamacji i jej uzasadnienie, wskazanie oraz opisanie istotnych okoliczności;

  2. dane identyfikacyjne Użytkownika, w tym imię, nazwisko, adres i adres e-mail.

   

 5. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na adres e-mail podany w treści reklamacji.

§ 7 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, który chroni je zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym RODO.

 2. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdują się na stronie: https://pucmajster.pl/polityka-prywatnosci.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem https://pucmajster.pl/regulamin nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.

 2. Usługodawca może dokonać zmiany treści Regulaminu z zastrzeżeniem, że wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy, nowy regulamin jest wiążący dla Użytkownika wyłącznie po jego udostępnieniu.

 3. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2023 r.